Theater Toverlei biedt in haar theater voorstellingen aan in de podiumkunsten. Voor de kaartverkoop van deze voorstellingen en voor het verzenden van informatie over deze voorstellingen en nieuwsbrieven van Theater Toverlei registreert en verwerken wij persoonsgegevens. Degenen van wie Theater Toverlei die persoonsgegevens verwerkt kunnen erop vertrouwen dat we zorgvuldig met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Theater Toverlei werkt voor een groot gedeelte digitaal. Dit stelt eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Theater Toverlei is zich hiervan bewust en zorgt ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, data-minimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Theater Toverlei voldoet aan nationale en Europese privacywet- en regelgeving. In deze privacyverklaring geven we aan op welke wijze we hier invulling aan geven.

Wettelijk kader.

Theater Toverlei is verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten.

Theater Toverlei gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Theater Toverlei houdt zich daarbij aan de volgende uitgangspunten: 

  • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  • Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.
  • Alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt.
  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de (beleids)taken van Theater Toverlei goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
  • Theater Toverlei behandelt deze persoonsgegevens vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Theater Toverlei voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
  • In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Theater Toverlei afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.
  • Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.
  • De inbreuk op de belangen van de betrokkene is niet onevenredig in verhouding tot het doel dat wordt gediend met de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en van wie?

In het algemeen verwerken we enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om het kaartverkoopproces uit te kunnen voeren, in dit geval naam en e-mailadres.

Theater Toverlei slaat geen bankgegevens op van bezoekers. De online betaling van kaarten wordt verwerkt door onze betaaldienst Mollie, die via ons kaartverkoopsysteem doorgeeft welke klant heeft betaald voor welke bestelling.

Na elke voorstelling worden de gegevens van alle reserveringen vernietigd.

Toestemming geven.

Als u kaarten koopt voor een voorstelling, geeft u automatisch toestemming voor het verwerken van uw gegevens en gaat u zodoende akkoord met deze privacyverklaring.

Voor nieuws over voorstellingen kunt u zich te allen tijde inschrijven of afmelden via onze website of mailadres.

Bewaren en inzage.

Theater Toverlei gaat zorgvuldig om met de gegevens die wij van onze bezoekers opslaan en worden alleen bewaard tijdens die voorstellingsperiode. Slechts een beperkt aantal leden van Theater Toverlei kan bij deze gegevens.

Onze bezoekers kunnen uiteraard inzien wat wij van hen hebben opgeslagen. Om inzage te krijgen in uw gegevens, kun u een afspraak maken door in een mail hierom te vragen.

Procedure als er sprake is van een datalek.

Op alle persoonsgegevens die Theater Toverlei als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Voor zover Theater Toverlei gebruik maakt van externe verwerkers, heeft Theater Toverlei met hen een overeenkomst gesloten, zodat ook zij gegevens verwerken overeenkomstig de AVG. In het geval zich ondanks onze inspanningen een datalek voordoet, zullen wij overeenkomstig onze interne procedure zowel de betrokkene als de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen.

Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Theater Toverlei.

Bij Theater Toverlei wordt er door het bestuur toegezien op de gegevensbescherming. Deze houdt toezicht op de wijze waarop Theater Toverlei met uw persoonsgegevens omgaat. U kunt uw vragen over de verwerking van persoonsgegevens stellen via onderstaand contactformulier.

Fotograferen bij activiteiten.

Bij het bezoeken van een van onze voorstellingen zou u op de foto gezet kunnen worden. Wilt u niet op de foto, geeft u dit alstublieft aan bij de fotograaf. Verder richten we ons op het maken van AVG-proof foto's waar mensen niet herkenbaar op staan. Vooral bij kinderen zijn we hier erg scherp op. Het kan wel voorkomen dat we een sfeerbeeld maken waar een (grotere) groep mensen herkenbaar op staat.

Gemaakte foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden.

annulering.

Tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de voorstelling kunnen kaarten worden geannuleerd.
Stuur uw verzoek ter annulering aan de penningmeester via dit contactformulier.
Vermeld hierin de naam waaronder gereserveerd is, de gegevens van uw bankrekening, op welke dag u de reservering gemaakt heeft, en voor welke voorstelling de reservering gemaakt is.
Bij annulering storten wij, na aftrek van €1,- administratiekosten* per annulering, het resterende bedrag binnen een paar weken terug op uw rekening.
*Bij het online betalen worden kosten gemaakt bij de externe verwerkingspartij.

 
Theater Toverlei bedankt: